Tama MK52HLZBNSSGW shell kit 5pcs.su.star hyperd. sugar white 

Bassdrum 22"×18"
Tom Tom 10x6,5 12"07" 
Floortom 14"×12" 16"×14" bn-hw

TAMA Superstar Hyper-Drive MK52HLZBNSSGW Shell Kit - Sugar White

99,00 €Preis